Saturday, 4 August 2012


கடவுளுக்கு கூலி கொடுத்துப்பொக
மீதமாய்
வெற்று கையோடு திரும்பினேன்
ஆலய வாசலில்
கையேந்தி நின்ற
பெரியவருக்கு இப்போது நான் கடன்காரன்
...:-(

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...